Krajowy Plan Odbudowy dla HoReCa – dotacje dla kawiarni

Prowadzisz kawiarnię?
Sprawdź czy w ramach Krajowego Planu Odbudowy możesz otrzymać dotację!

 • aktualizacja 10 kwietnia 2024

Czym jest KPO i dla kogo?

O pomoc będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest narzędziem, które ma pomóc w odbudowie gospodarki po pandemii, a w dłuższej perspektywie wzmocnić branże, które najbardziej ucierpiały w jej wyniku.

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Lista kodów PKD znajduje się poniżej, pamiętaj zweryfikuj szczegóły w regulaminie konkursu.
W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie jednego przedsiębiorcy.

Konkurs został uruchomiony przez PARP w dniu 3 kwietnia 2024.  Wnioski można będzie składać od dnia 6 maja 2024 do 5 czerwca 2024 r. poprzez specjalny generator-platformę uruchomioną przez PARP.
Więcej informacji oraz lokalnych operatorów dla Twojego województwa znajdziesz na stronie PARP.

Sprawdź projekt dla woj. mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Jednym z operatorów jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA
Sprawdź na stronie TISE projekt „Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”. Wartość projektu to:  276 760 281,13 PLN. Na projekty realizowane w woj. mazowieckim przeznaczono: 187 713 248 zł; woj. podlaskim 22 990 287 zł; woj. warmińsko-mazurskim – 38 031 806 zł

Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP wynosi 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r.
Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura


Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Wartość dofinansowania na jedno przedsięwzięcie MŚP może wynieść od 50 tys. zł do 540 tys. zł.
Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90% co oznacza, że maksymalna wartość kosztów przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 tys zł.

Krajowy Plan Odbudowy – dotacje dla kawiarni.
Krajowy Plan Odbudowy – dotacje dla kawiarni.

Na co mogę przeznaczyć wsparcie?

Inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz

Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
Wg Przewodnika kwalifikalności wydatków w
 ramach kategorii Komponent szkoleniowy kwalifikowalne są koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi.

Będą to koszty przeprowadzenia szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji/ przekwalifikowanie pracowników, tj. koszty związane z nabyciem nowych umiejętności pracowników lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych w tym:

 • szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii, w tym technologii IT,
 • szkoleń z zakresu analizy potrzeb klientów, wprowadzania nowych produktów i usług,
 • wprowadzanych w związku ze zmianą preferencji klientów,
 • szkoleń z zakresu zarządzania informacjami i danymi oraz zarządzania ryzykiem,
 • zarządzania kryzysowego, które umożliwią adaptację do zmieniających się warunków,
 • szkoleń/warsztatów związanych z wprowadzeniem nowych technologii produkcyjnych
 • w przedsiębiorstwie, zarządzaniem innowacjami, marketingiem, sprzedażą, itp.

lub

Usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.


Prowadzisz kawiarnię? Sprawdź czy KPO jest dla Ciebie?

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura. Wśród kodów PKD znajdują się:

Dział 55 – ZAKWATEROWANIE 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

→ Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);

Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);

Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);

Dział 85 – EDUKACJA 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Kontakt to operatorów

Jeśli masz pytania  zgłoś się do operatora działającego w Twoim regionie i poproś o konsultację.

 • Region 1: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości; kontakt: 91 312 92 31; horeca@pfp.com
 • Region 2: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.; kontakt: 517 420 746; 786 840 500; horeca@tise.pl
 • Region 3: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; kontakt: 33 847 54 78; horeca.info@marr.pl
 • Region 4: łódzkie, opolskie i śląskie – kontakt: Infolinia PARP: 801 332 202;
  22 574 07 07; info@parp.gov.pl
 • Region 5: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości; kontakt: 727 777 721; kpo@inkubator.kalisz.pl

Więcej informacji na temat naboru sprawdź na stronie PARP
Dane pochodzą z informacji prasowych i komunikatów publikowanych na stronie PARP – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jeśli zamierzasz skorzystać z KPO, zapraszam do kontaktu pawel@podcastokawie.pl
Być może będziemy mogli spotkać się w Podcaście i opowiedzieć o Twoim projekcie w specjalnym odcinku.

Aktualizacja 8 kwietnia 2024 (sprawdzaj aktualności na podcastokawie.pl).